fbpx

+420 724 929 269 info@inlineskola.cz

Příměstský tábor v angličtině

Sportovní příměstský tábor v angličtině

Novinka pro rok  2021. Tentokrát spojení sportu a výuky angličtiny. Tábor je určen jak pro cizojazyčné děti, tak i pro české děti, které se chtějí zlepšit. Celý sportovní a výukový program probíhá v Anglickém jazyce. Kdy na táboře budou přítomni přímo instruktoři z cizích zemí, které pečlivě vybíráme společně s mezinárodní organizací AIESEC. Součástí týmu bude i česky mluvící supervizor, který v případě nouze přeloží instrukce do Češtiny.

Aktivity a zaměření tábora: Multisportovní

Příměstský tábor je zaměřený na základní sportovní dovednosti, bruslení, cyklistika, atletika, míčové hry a pohybové hry. Celý den se mluví anglicky.

Tábor je určen pro středně pokročilé děti v angličtině, nebo pro děti z cizojazyčných rodin. 

Kde:
ZŠ Červený Vrch, Veleslavín, Praha 6

Cena: 3450,- Kč

 • Sleva 200,- Kč pro sourozence.
 • Cena zahrnuje: celodenní program, veškeré stravování, instruktorský dozor, pronájem sportovišť, vstupy.
 • Cena nezahrnuje úrazové pojištění
Kdy:
Denně od 8 do 17 hodin

Termíny: naleznete ve formuláři níže

 

Popis lokality:
Děti stráví 5 sportovních dní v příjemné lokalitě na Praze 6. V blízkosti se nachází park Červený Vrch, přírodní rezervace Divoká Šárka a další menší parky. Velkým přínosem je sportovní areál školy Červený Vrch, kde se nachází atletické hřiště, plácek na inline bruslení, bazén a multifunkční hřiště. 

 

Termíny a registrace:

Z organizačních důvodů se tábor letos konat nebude, snad bude příští rok příznivější situace z hlediska cestování zahraničních lektorů…
Děkujeme za pochopení

Proč se tedy zúčastnit?

 • Děti se naučí mnohé nové sportovní dovednosti
 • Velmi intenzivní kontakt s cizím jazykem.
 • Maximální využití her a zábavných soutěží.
 • Seznámí se s dalšími vrstevníky i z jiných zemí.
 • Příměstský tábor je vhodný pro děti od 7 do 14 let.
 • Je možné zapůjčit kompletní vybavení -brusle, chrániče, přilba.
 • Seznámí se s dalšími vrstevníky.
 • Bude na čerstvém vzduchu.
 • V případě špatného počasí je možnost procházky po městě, případně hry v pronajaté místnosti  ve škole.

Další info:

 • Tábory zaměřené na sport, program je připravený na celý den, děti mají volnější program jen v rámci poledního klidu.
 • Pojištění odpovědnosti firmy
 • 8 let zkušeností s příměstskými tábory,
 • Nikdy nebyl zrušený žádný tábor,
 • Kompletní servis- zázemí, stravování, šikovní instruktoři
 • Instruktoři- školení zdravotnický kurz, školení metodiky výuky, školení práce s dětmi, šikovní sportovci
 • Při nemoci je možné se přesunout na jiný tábor.
 • Na táboře jsou většinou alespoň 3 vedoucí.

Denní program:

 • 08:00- 9:00 sraz účastníků na hřišti, začátek tábora, hry, rozcvička
 • 9:00–10:30 sportovní výuka, hry, povídání na zvolené téma v Anglickém jazyce
 • 10:30–11:00 svačinka
 • 11:00–13:00 sportovní aktivity/
 • 13:00–14:30 oběd v restauraci + polední klid
 • 14:30–16:00 odpolední sportovní aktivity, výlet, hry, další program
 • 16:00–16:30 svačinka
 • 16:30 – 17:00 rozloučení

V případě dotazů pište na: tabor@inlineskola.cz

Click here for English version

Sports suburban camp in English

New for 2021. This time a combination of sports and English teaching. The camp is intended for both foreign-language children and Czech children who want to improve. The entire sports and educational program takes place in English. When will instructors from foreign countries be present at the camp, which we carefully select together with the international organization AIESEC. The team will also include a Czech-speaking supervisor, who will translate the instructions into Czech in the event of an emergency.

Activities and focus of the camp: Multisports

The suburban camp focuses on basic sports skills, skating, cycling, athletics, ball games and movement games. English is spoken all day.

The camp is designed for intermediate children in English or for children from foreign language families.

Location: 
ZŠ Červený Vrch, Veleslavín, Praha 6

Price: 3450,- Kč

 • Discount 200 CZK for siblings.
  The price includes: all-day program, all meals, instructor supervision, rental of sports facilities, entrances.
  The price does not include accident insurance

Dates: see the form below
Daily from 8 till 17

 

Location
Children will spend 5 sports days in a pleasant location in Prague 6. Nearby is the park Červený Vrch, nature reserve Divoká Šárka and other smaller parks. A great benefit is the sports complex of the Červený Vrch school, where there is an athletic field, an inline skating rink, a swimming pool and a multifunctional playground.

 

Termíny a registrace:


 So why participate?

 • Children will learn many new sports skills
 • Very intensive contact with a foreign language.
 • Maximum use of games and fun competitions.
 • They will also meet other peers from other countries.
 • The suburban camp is suitable for children from 7 to 14 years.
 • It is possible to rent complete equipment – skates, protectors, helmet.
 • They will meet other peers.
 • It will be in the fresh air.
 • In case of bad weather, it is possible to walk around the city, or play in a rented room at the school.

Further information:

 • Camps focused on sports, the program is ready for the whole day, children have a freer program only during the lunch break.
 • Company liability insurance
 • 8 years of experience with suburban camps,
 • No camp has ever been closed,
 • Complete service – facilities, catering, skilled instructors
 • Instructors – training medical course, training in teaching methodology, training in working with children, skilled athletes
  In case of illness, it is possible to move to another camp.
 • There are usually at least 3 leaders at the camp.

Timetable:
08: 00- 9:00 meeting of participants on the field, beginning of the camp, games, warm-up
9: 00–10: 30 sports lessons, games, talking on a chosen topic in English
10: 30–11: 00 snack
11: 00–13: 00 sports activities /
13: 00–14: 30 lunch in the restaurant + lunch break
14: 30–16: 00 afternoon programme
16: 00–16: 30 snack
16:30 – 17:00 farewell